Treść artykułu

Operator rekomendacji SRK w ramach konkursu „Kompetencje dla Sektorów 2”.

Została podpisana umowa z Operatorem na realizację projektu nr. POWR.02.21.00-00-RW88/21 pn. „OFERTA ROZWOJU KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI KADR SEKTORA KOMUNIKACJA MARKETINGOWA”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach II rundy konkursu „Kompetencje dla Sektorów 2”.

Okres realizacji projektu:

 • Rozpoczęcie projektu – 01.06.2021 r.
 • Zakończenie projektu – 30.11.2022 r.

Operatorem projektu jest KRAJOWE CENTRUM PRACY Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Zgodnie z treścią umowy, Operator będzie rekrutował mikro-, małych, średnich przedsiębiorców w oparciu o wpis PKD:

 • J58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
 • J59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • J60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych;
 • M73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej.

 W ramach podpisanej umowy wartość projektu wynosi 5 474 379,90 zł netto, natomiast kwota udzielonego dofinansowania to 4 539 379,90 zł.

Łącznie Operator udzieli dofinansowania do kosztu usług szkoleniowych i doradczych do wysokości 6 800 zł (netto) na jednego pracownika. Szacuje się, że kwota dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo wyniesie około 13 600,00 zł (netto).

Planowana liczba osób do objęcia projektem wynosi 550 z 275 przedsiębiorstw (w tym co najmniej 495 pracowników powinno ukończyć szkolenia i/lub doradztwo wynikające z rekomendacji Rady).

Do udziału w projekcie firmy będą mogły zgłaszać pracowników, którzy wpisują się w definicję pracownika o której mowa w art. 3 ustawy z  dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i wykonujących pracę na rzecz przedsiębiorcy, tj.:

 • Pracowników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.2);
 • Pracowników tymczasowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 i 1608);
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
 • właściciela pełniącego funkcje kierownicze;
 • wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

 Przedsiębiorcy biorący udział we wsparciu w ramach projektu będą zobowiązani do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% wartości usług szkoleniowych i/lub doradczych.

Główną formą wsparcia jest refundacja. Niemniej jednak, w okresie prowadzenia przez PARP działań mających na celu zwalczanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 przedsiębiorca biorący udział w projekcie mogą uzgodnić skorzystanie z alternatywnego sposobu rozliczenia usługi rozwojowej, na podstawie którego po zakończeniu usługi i otrzymaniu faktury od firmy szkoleniowej, przedsiębiorca zwróci się do Operatora z prośbą o wypłatę maksymalnie 50% kosztu usługi rozwojowej netto w formie zaliczki.

Jak wziąć udział w szkoleniach i doradztwie?

 • Należy zgłosić się do Operatora za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie PARP

O terminie jego uruchomienia zostaną Państwo poinformowani w odrębnej korespondencji. Upublicznienie formularza nastąpi najprawdopodobniej do 31 lipca 2021 r.

 • Należy przekazać Operatorowi wymagane dokumenty (Operator zweryfikuje możliwość udziału w projekcie na podstawie dokumentów rekrutacyjnych przekazanych do wypełnienia na wskazany w nim adres e-mail).
 • Przedsiębiorca po pozytywnej weryfikacji określa potrzeby edukacyjne wynikające z rekomendacji nadzwyczajnej Sektorowej Rady ds. Kompetencji.
 • Przedsiębiorca samodzielnie lub przy wsparciu Operatora wybiera usługi rozwojowe, które będą odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstwa i jego pracowników. W przypadku braku usługi w BUR można wybrać usługi poza Bazą.

Maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny na pracownika dla usługi rozwojowej została określona przez PARP dla każdego z projektów Operatorskich i w Państwa przypadku wynosić będzie:

 

Nazwa usługi rozwojowej wspierającej zdobycie kompetencji, kwalifikacji

Maksymalna kwota (netto) dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika

 • Planowanie kampanii marketingowej w oparciu o brief strategiczny klienta
 • Projektowanie strategii komunikacji
 • Projektowanie strategii marki
 • Budowanie strategii komunikacji opartej na działaniach, doświadczeniach i zaangażowaniu uczestników (storydoing)
 • Opowiadanie historii w marketingu (storytelling)
 • Pozyskiwanie wiedzy o konsumentach
 • Planowanie kampanii online
 • Projektowanie doświadczeń konsumenckich (consumer experience)
 • Komunikowanie marki na platformach e[1]commerce
 • Stosowanie danych o konsumentach w rozwoju marki
 • Budowanie i zarządzanie zespołem projektowym
 • Planowanie projektu marketingowego
 • Koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji reklamowej

112 PLN

 • Stosowanie „consumer insight” w komunikacji marketingowej
 • Mierzenie efektywności kampanii marketingowej
 • Prezentowanie strategii
 • Planowanie i prowadzenie działań marketingowych w mediach społecznościowych
 • Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem serwisów i aplikacji mobilnych (mobile marketing)
 • Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem marketingu w wyszukiwarce (SEM)
 • Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem Google Analitics
 • Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem e-mailingu

120 PLN

 • Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)

72 PLN

 • Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing) – cena dot. walidacji i certyfikacji zgodnie z ZSK

89 PLN

 • Prowadzenie sprzedaży i promocji w Internecie (e-commerce)

60 PLN

 • Projektowanie rozwiązań skoncentrowanych na potrzebach klienta (consumer design)
 • Mapowanie ścieżki konsumenta (consumer journey)

103 PLN

W sytuacji, gdy na etapie wdrażania Zadania SR dokona aktualizacji rekomendacji, wskazany limit może ulec zmianie i Beneficjent będzie zobowiązany do jego stosowania. W przypadku, gdy koszt osobogodziny usługi rozwojowej przekroczy wskazany limit, przedsiębiorca pokryje pozostałą część z własnych środków.

Pełen opis zasad, na jakich udzielane będzie wsparcie dostępny jest pod adresem: 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *