O RADZIE

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej to inicjatywa wspierająca edukację branży. Dążymy do tego, by kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na rzeczywiste potrzeby rynku pracy. Chcemy lepiej dopasować system edukacji do potrzeb sektora komunikacji marketingowej. W tym celu podejmujemy szereg działań, m.in.:

  • identyfikacja i zdefiniowanie rzeczywistych wymagań zawodowych w branży, 
  • identyfikowanie potrzeby opracowania ram i standardów kwalifikacji, 
  • opracowanie programów edukacyjnych, 
  • opracowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych,
  • wyznaczanie kierunków zmian systemu edukacji,
  • dążymy do zawierania porozumień pomiędzy biznesem a instytucjami kształcenia.

Zadania te realizujemy poprzez dialog i wymianę doświadczeń ekspertów związanych z branżą komunikacji marketingowej, którzy wspólnie wypracowują systemowe rozwiązania. W skład Rady wchodzą przedstawiciele pracodawców, instytucji rynku pracy, organizacji branżowych i dialogu społecznego, uczelni wyższych, szkół średnich oraz podmiotów kształcenia ustawicznego. 

Członkostwo w Radzie jest otwarte. Oznacza to, że przystąpić do nas mogą podmioty działające w branży komunikacyjnej, które spełniają określone kryteria, oraz instytucje edukacyjne, rynku pracy, organizacje pracodawców, branżowe i społeczne, a także przedstawiciele instytucji publicznych. Warunkiem koniecznym przystąpienia do Rady jest podpisanie deklaracji aktywnego uczestnictwa w pracach Rady.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR oraz Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. To jeden z kilkunastu projektów realizowanych dla różnych sektorów gospodarki w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zobacz informację prasową >