Treść artykułu

Zostań „Pracodawcą Jutra”. Termin zgłoszeń przedłużony do 31 lipca

17 kwietnia 2023 wystartowała siódma edycja „Pracodawcy Jutra”. Konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skierowany jest do przedsiębiorców oraz instytucji edukacyjnych współpracujących z przedsiębiorcami, którzy realizowali inicjatywy edukacyjne w obszarze rozwoju pracowników lub propagowania idei edukacyjnych. Termin zgłoszeń został przedłużony do 31 lipca!  

Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne[1] z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Jaki jest cel takich inicjatyw? Mają one pobudzać świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji, rozwoju usług edukacyjnych, które umożliwią nabycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.

Ważnym aspektem konkursu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie zarządzania ludźmi w organizacjach oraz tworzenia przyjaznego środowiska pracy, kształtowanego technologią, innowacjami oraz potrzebami zrównoważonego rozwoju. Laureaci konkursu to świetny przykład podmiotów, które przyczyniają się do zwiększenia wiedzy, podniesienia kompetencji lub umiejętności adresatów inicjatyw edukacyjnych.

Tegoroczna edycja konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie obejmowała dwie główne kategorie: „Rozwój Pracownika” oraz „Ambasador Edukacji”. W ramach każdej z nich wyróżnione zostaną inicjatywy w segmencie mikro i mały przedsiębiorca, a także w segmencie średni i duży przedsiębiorca.

Zgłoszenia konkursowe

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy lub instytucje edukacyjne wspólnie z przedsiębiorcą, którzy realizowali inicjatywy edukacyjne skierowane do uczniów/studentów,  absolwentów szkół wyższych, średnich lub branżowych. Grupą odbiorców tych inicjatyw mogą być także pracownicy, w tym Ci nowo zatrudnieni, a także osoby bezrobotne i poszukujące pracy, w szczególności matki powracające na rynek pracy i osóby zagrożone wykluczeniem społecznym. Kolejną grupą stanowią nauczyciele, wykładowcy akademiccy, trenerzy, doradcy oraz przedstawiciele innych środowisk reprezentujących sektor edukacji formalnej lub nieformalnej, a także emeryci i renciści, o ile inicjatywy miały na celu przywrócenie lub podtrzymanie ich aktywności zawodowej.

Za instytucję edukacyjną uznaje się instytucję działającą na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców (m. in. jednostki prawa oświatowego, uczelnie wyższe czy instytucje edukacji pozaformalnej, np. firmy szkoleniowe). Warunkiem przystąpienia do konkursu instytucji edukacyjnej jest złożenie zgłoszenia wspólnie z przedsiębiorcą. Ponadto przedsiębiorca może zgłosić tylko jeden projekt w ramach danej kategorii konkursowej, czyli maksymalnie dwie inicjatywy. Jest to niezależne od tego czy zgłoszenie będzie samodzielne czy wspólne z instytucją edukacyjną.

Pomysły można zgłaszać w dwóch kategoriach, w ramach których uczestnicy mieli możliwość zdobywania lub rozwoju kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub nabycia umiejętności poszukiwanych na rynku pracy. Są nimi „Rozwój Pracownika” i „Ambasador Edukacji”.

 „Rozwój Pracownika” – inicjatywy z zakresu:

  • pomocy pracownikom w rozwoju zawodowym,
  • systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub umiejętności,
  • inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje lub prowadzące do uzyskania kwalifikacji pracowników (kursy, szkolenia, programy migracji między działami),
  • rozwoju kompetencji miękkich (uniwersalnych, ponadsektorowych) poszukiwanych przez pracodawców (np. w formie wolontariatu pracowniczego),
  • działań wspierających komfort psychiczny pracowników, w tym umiejętność radzenia sobie ze stresem, lękiem, wypaleniem zawodowym.

„Ambasador Edukacji” – inicjatywy z zakresu:

  • współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi (prowadzenie lekcji, warsztatów w szkołach, tworzenie/wspieranie klas profilowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi o profilu oświatowym/edukacyjnym),
  • tworzenia lub wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych, staży i konkursów dla uczniów,
  • zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycieli/organizacji studenckich (np. laboratoria, programy badawczo-rozwojowe, koła naukowe).

Istnieją także warunki formalne dotyczące terminu i miejsca realizacji inicjatyw zgłaszanych do konkurs. O tytuł „Pracodawcy Jutra” mogą się zatem ubiegać te podmioty, które swoje inicjatywa edukacyjna rozpoczeły nie wcześniej niż  1 stycznia 2019 r., a sam projekt był realizowany na  terytorium Polski. Dodatkowo, zgłaszana inicjatywa nie mogła być już nagrodzona lub wyróżniona w VI edycji konkursu „Pracodawca Jutra”.

Nagrody i wyróżnienia

W konkursie zostaną wybrani „Pracodawcy Jutra 2023”. Łącznie cztery nagrody główne, w dwóch kategoriach („Rozwój Pracownika” i „Ambasador Edukacji”) i w ramach każdej kategorii w dwóch segmentach (mikro i mały przedsiębiorca oraz średni duży przedsiębiorca). Ponadto wyróżnieni zostaną laureaci sektorowi. Łącznie w konkursie, poza nagrodami głównymi, przewidziano 17 nagród sektorowych oraz 17 wyróżnień sektorowych.

Laureaci, wybrani przez kapitułę konkursu i kapituły sektorowe, otrzymają możliwość bezterminowego posługiwania się tytułem „Pracodawca Jutra 2023” oraz korzystania z logotypu konkursu na materiałach reklamowych i wizerunkowych. Każdy z wyłonionych zwycięzców ma możliwość promowania zwycięskiej inicjatywy w ramach działań komunikacyjnych i promocyjnych zaplanowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

– „Pracodawca Jutra” to inicjatywa, która pozwala docenić firmy i podmioty, które zwracają szczególną uwagę na rozwój kompetencji i dalszą edukację. Zgodnie z badaniem PARP Bilans Kapitału Ludzkiego aż 83% dorosłych rozwija swoje kompetencje. W dobie idei uczenia się przez całe życie, którą propagujemy w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, chcielibyśmy zachęcić firmy do wzięcia udziału w konkursie. Pozwalając rozwijać się swojej kadrze, rozwijamy również własne przedsiębiorstwo. Inwestując w pracownika, pokazujemy mu, jak ważna jest jego praca. To najprostsza odpowiedź na pytanie, dlaczego takie inicjatywy są potrzebne – powiedział Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zwycięzców konkursu poznamy podczas gali finałowej w październiku 2023 r.

Patronat honorowy: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Konkurs finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz ze środków budżetu państwa.

Szczegółowe informacje, a także formularz do zgłoszeń konkursowych dostępne są na stronie PARP.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *