Treść artykułu

Analiza ram kwalifikacji i certyfikacji kompetencji marketingowych w Unii Europejskiej i Polsce

Zapraszamy do lektury raportu, który prezentuje wyniki przeprowadzonej analizy dotyczącej rozwiązań w zakresie funkcjonujących w Unii Europejskiej ram kwalifikacji/kompetencji oraz systemów certyfikacji kompetencji w obszarze sektora komunikacji marketingowej oraz sektorów/branż o zbliżonym charakterze. Analiza będzie jednym z elementów, które posłużą do opracowania rekomendacji w zakresie utworzenia sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora komunikacji marketingowej w Polsce.

Główne wnioski, które płyną z analizy to:

 1. Sektorowe ramy kwalifikacji będące częścią Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji są rozwiązaniem specyficznym dla polskiego systemu kwalifikacji. Do końca 2020 roku powstało 16 projektów sektorowych ram kwalifikacji.
 2. Kluczowy w opracowaniu sektorowej ramy kwalifikacji jest dobór zespołu ekspertów branżowych w sposób odzwierciedlający specyfikę działalności i strukturę podmiotów funkcjonujących w sektorze. Pracami zespołu ekspertów powinien kierować ekspert metodyczny.
 3. Opracowanie sektorowej ramy kwalifikacji jest wieloetapowym procesem, który powinien trwać 9-12 miesięcy.
 4. Sektorowa rama kwalifikacji stanowi obraz kompetencji wykorzystywanych w sektorze i ma wiele możliwości zastosowania również nie związanych bezpośrednio z elementami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 5. Na bazie sektorowych ram kwalifikacji możliwe jest tworzenie kompleksowego systemu zarządzania kompetencjami. Pozwala on na podniesienie efektywności procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, jak również budowanie marki pracodawcy wykorzystującego potencjał pracowników i zachęcającego ich do rozwoju.
 6. Sektorowa rama kwalifikacji może stanowić platformę porozumienia między sektorem edukacji a rynkiem pracy, a wykorzystanie jej do tworzenia programów rozwojowych pozwala na lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców w sektorze.
 7. Sektorowa rama kwalifikacji może być narzędziem wspierającym inne rozwiązania w zakresie kompetencji funkcjonujące w obszarze komunikacji marketingowej. W szczególności może porządkować i ułatwiać porównywanie występujących w sektorze certyfikatów i standardów kompetencyjnych dla zawodów/stanowisk pracy.
 8. Zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej funkcjonują różne rozwiązania w zakresie kompetencji z obszaru komunikacji marketingowej. Sektorowa rama kwalifikacji może być pomocna do porównywania i porządkowania tych rozwiązań. Rozwiązania te powinny zostać uwzględnione na etapie tworzenia ramy.
 9. Specyfika sektora komunikacji marketingowej pozwala wnioskować, że istnieją przesłanki uzasadniające potrzebę utworzenia sektorowej ramy kwalifikacji. Są nimi m.in. dynamika zmian technologicznych, duże znaczenie kompetencji nabywanych drogą pozaformalną, brak jasno zdefiniowanych wymagań kompetencyjnych w odniesieniu do poszczególnych stanowisk.

  Zapraszamy do pobrania publikacji!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *